اولین نشست تخصصی کارگروه های مدرسه حج استان کردستان


نشست تخصصی مدرسه حج استان کردستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط یکی از روحانیون کاروانها آغاز گردید


در ادامه مراسم  مدیر محترم مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور سخنانی را در جهت خیر مقدم حضار ارائه نمود و دبیر مدرسه حج  کردستان به عنوان سخنران بعدی توضیحاتی در خصوص برگزاری اولین نشست فصلی مدرسه حج کردستان بیان نمود.  در ادامه جناب آقای صاحبی فرد نماینده مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری توضیحاتی در خصوص ضرورت تشکیل نشست های فصلی و نحوه اجرای این نشست ها ارائه نمود و بر نتایج رضایت بخش کارگروه های جانبی اینگونه نشست ها تأکید کرد.


در این نشست 3 کارگروه به شرح ذیل تشکیل گردید:


 ۱-کارگروه مناسک و احکام 
۲-کارگروه فرهنگی 
۳-کارگروه تبادل تجارب مراسم راس ساعت ۹صبح در مکان مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با حضور ۷۵ نفر از روحانیون ومعین های کاروانها تشکیل گردید که اعضای  هر کارگروه ۲۵ نفر میباشند که در هر کارگروه ۲سوال کاربردی مطرح گردیده که به صورت مکتوب وشفاهی مورد مباحثه قرار گرفت
مطالب مرتبط