اولین مدرسه حج روحانیون اهل سنت کشور در چنارلی مراوه تپه استان گلستان افتتاح شد. 9

اولین مدرسه حج روحانیون اهل سنت کشور در چنارلی مراوه تپه استان گلستان افتتاح شد. 9


نظرات کاربران

مرتبط