اولین مدرسه حج روحانیون اهل سنت کشور در چنارلی مراوه تپه استان گلستان افتتاح شد. 10

اولین مدرسه حج روحانیون اهل سنت کشور در چنارلی مراوه تپه استان گلستان افتتاح شد. 10


نظرات کاربران

مرتبط